• 7054 - Paus - July 1957 (est)
  • 7055 - Toethuis - July 1957 (est)
  • 7056 - de Groot - July 1957 (est)
  • 7057 - Storman - July 1957 (est)
  • 7058 - Spenkelink - July 1957 (est)
  • 7059 - Oudkerk - July 1957 (est) - Jaap Oudkerk ?, Olympian and motor pace rider (1965-1972); two time World Champion on a RIH SPORT